Projektni biro

MALI GRAĐEVINAR d.0.0. Srbac


Imate gradnju na umu?

Svakako je dobro znati osnove vezane za projektovanje objekata i izradu projektne dokumentacije koju vam može izdati projektni biro Mali Građevinar d.o.o. Srbac

 

OSNOVNE TRI PODJELE PROJEKATA U ARHITEKTURI I GRAĐEVINARSTVU

 

—————IDEJNI PROJEKAT ——————-
 —————GLAVNI PROJEKAT——————-

———PROJEKAT IZVEDENOG STANJA———-

 

 


PROCES PROJEKTOVANJA I IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

 Neophodna projektna dokumentacija , idejna skica, idejni projekat , glavni projekat , projekat enterijera …

Predstavljaju tehničke elaborate koji treba da sadrži sve  potrebne nacrte zahtjevane  od strane investitora ili definisane  zakonom.  Svaki elaborat sadrži svou grafičku , tehničku i pravnu dokumentaciju potpisanu od strane inženjera sa priloženim licencama.


 

 

FAZE PROJEKTOVANJA PRILIKOM IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

  1. Formiranje IDEJNE SKICE ili KONCEPTUALNOG RJEŠENJA koja predstavlja prezentaciju polazne ideje date kao odgovor na osnovne zahtjeve investitora
  2. Izrada PROSTORNOG PLANA i IDEJNOG RJEŠENJA  potrebnog za izradu saglasnosti o LOKACIJSKIM USLOVIMA izdanim od strane opštine
  3. Iscrtavanje GLAVNOG PROJEKTA i podnošenje zahtjeva za dobijanje  GRAĐEVINSKE DOZVOLE
  4. PROJEKAT IZVEDENOG STANJA predstavlja dopunsku dokumentaciju GlLAVNOM I IZVOĐAČKOM PROJEKTU ako je prilikom gradnje došlo do određenih odstupanja

 

 


1.         Na osnovu zahtjeva i želja  klijenta (investitora) koje mogu biti iskazane objašnjenjima , slikama ,  isječcima iz časopisa, različitim sličnim primjerima pravi se projektni zadatak koji  predstavlja osnovnu vodilju kroz dalju izradu projekta. Projektni zadatak jasno definiše prostornu organizaciju, namjenu, broj i veličinu prostorija, način gradnje i upotrebu materijala, spratnost i svijeltu visinu svake od etaža, te orjentaciju i povezanost planiranog objekta sa postojećom infrastrukturom.

 

2.       IDEJNI PROJEKAT 

Predstavlja projekat kojim se određuju: položaj, kapacitet, tehničko-tehnološke i funkcionalne karakteristike objekta, organizacioni elementi izgradnje objekta, elementi održavanja objekta, vrijednost i opravdanost za izgradnju objekta.
Dobar idejni projekat se ne može preko noći napraviti i sam prices izrade traje do mjesec dana pa čak i više, zavisno o kakvom projektu je riječ.

Na osnovu zahtjeva i definisanog projektnog zadatka arhitekta pristupa izradi skica i modela koje prezentuje investitoru u cilju formiranja IDEJNOG RJEŠENJA . Samo IDEJNO RJEŠENJE predstavlja rezultat i idealan balans između investitorovih želja i mogućnosti, tehničke izvodljivosti, arhitektonskih ideja i prostornih mogućnosti. Idejno rješenje podložno je većim i manjim modifikacijama koje zahtjeva investitor a broj mogućih varijanti treba da bude unaprijed dogovoren kako bi se poštovalo vrijeme arhitekte utrošeno  na projektu sa dogovorenom cijenom, ali se prvenstveno cilj svodi na to da investitor bude zadovoljan formiranim rješenjem.

 

 

Izradom Idejnog rješenja arhitekta definiše gabarite objekta, prostornu organizaciju i orjentaciju sa potrebnim osnovama etaža i određenim građevinskim parametrima.  Idejno rješenje jako je bitno za dobijanje URBANISTIČKO TEHNIČKIH USLOVA od strane opštine. Dobijanjem saglasnoti za U.T. uslove ne bi trebali odstupati od predviđenih gabarita objekta (širine, dužine i spratnosti) jer bi u suprotno morali ponovo raditi novo idejno rješenje i zahtjevati nove uslove.

Prilikom planiranja prostora i izrade projekta bolje je ugovoriti više varijantnih rješenja kako bi se došlo do najkvalitetnijeg idejnog projekta i što bolje definisati odabrano rješenje u cilju smanjenja neočekivanih troškova  usled promjene strukture organizacije prostora prilikom gradnje objekta. Bitno je uvijek imati na umu da je lakše napraviti izmjene na papiru i iskoristiti sve prednosti tehnološkog razvoja vizualizacije i modelovanja kojom se  koriste arhitekti biroa Mali Građevina.

 

3.            GLAVNI PROJEKAT

U skladu sa Zakonom, utvrđuju se građevinsko-tehničke, tehnološke i eksploatacione karakteristike objekta sa opremom i instalacijama, tehničko-tehnološka i   organizaciona rešenja za gradnju objekta, investiciona vrijednost objekta i uslovi održavanja objekta.

 

 

izrada projektne dokumentacije

GLAVNI  PROJEKAT čine :

-Opštu dokumentaciju : rješenje o registraciji, neophodne licence projektanata, projektni zadatak, odobrenje za gradnjenje, usaglašenost sa pravilnicima i zakonima za objekte posebne namjene,..

-Arhitektonskog projekta : tehničkog opisa sa predmjerom i predračunom svih građevinskih radova, pregledom korisnih površina

-Detalje konstrukcije: Statičkog računa, tehničkih detalja i načina izvođenja

-Elaborata električnih instalacija

-Projekt mašinskih instalacija ( grijanja, ventilacije, klimatizacije i gasnih instalacija),

-Šemu instalacija vodovoda i  kanalizacije

-Elaborat zaštite od požara

-Projekt lifta i eskalatora

(Pomenuti elementi zavise od tipologije i namjene objekta stoga stoga nisu sastavni dio svake projektne dokumentacije.)

 

Projektni biro Mali Građevinar izdaje svu potrebna dokumentacija  u 2-3 primjerka, zavisno od potreba za dati projekt.

 


U OBLASTI PROJEKTOVANJA PROJEKTNI BIRO ,,MALI GRAĐEVINAR‚‚ VAM NUDI

*Izradu idejnih i glavnih projekata za sve tipologoje objekata
*Arhitektonsko-urbanističke planove
*Projekte dogradnje i rekonstrukcije
*Legalizacija objekata


Za izradu  projektne dokumentacije kliknite  i kontaktirajte nas. 

GDJE NAS PRONAĆI-Klikni ovdje